شماره‌های پیشین نشریه

درباره نشریه

فصلنامه نگرش مدیریت راهبردی متعلق به دانشگاه عالی دفاع ملی است. این فصلنامه از خردادماه 1402 انتشار خود را آغازنموده است.

فصلنامه نگرش مدیریت راهبردی با رویکرد  تحولی، مساله محوری و توجه به کاربست یافته ها و دستاوردهای علمی در میدان عمل را سر لوحه  قرار داده است و مسائل مرتبط با آن منتشر می نماید.  دست‎اندرکاران این فصلنامه و همة همکاران محترم مسئول در این کار، امید آن دارند که اهل فکر و قلم، آنان را از پیشنهادها و راهنمای های خود محروم نخواهند نمود و از هرگونه همکاری در هر سطحی استقبال می‎ نمایند.